Επιλογή Σελίδας

ΑγκαλιάΖΩ Ηρακλείου

Πάπα Αλεξάνδρου 16, 71202 Ηράκλειο – Τηλ. 2810-232438 & 6937416886

Το Παράρτημα του ΟΕΚΚ- ΑγκαλιάΖΩ στον Ν. Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε μετά από την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση σχεδίου δράσης στο πλαίσιο του Μέτρου 1.6 : «Δράσεις Ενίσχυσης της Απασχόλησης με την Ενεργό Συμμετοχή Των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας το 2006.

Η ονομασία του σχεδίου δράσης ήταν «Προώθηση ενημερωτικών δράσεων σε θέματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου στο Δήμο Ηρακλείου» και ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2007, με σκοπό την εφαρμογή των προγραμμάτων του Ομίλου στη Περιφέρεια.

Στόχος του παραρτήματος είναι η προώθηση δράσεων αγωγής υγείας και ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Όλες οι ενέργειες επικεντρώνονται σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και άτομα με ελλιπή πρόσβαση σε πληροφόρηση για θέματα υγείας. Με στόχο την καλύτερη διασύνδεση και επικοινωνία, γίνονται συνέχεις προσπάθειες για την ενδυνάμωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ του Αγκαλιά-ΖΩ και των τοπικών φορέων.

Οι δράσεις σκοπό έχουν να ενισχύσουν τις δραστηριότητες και τα προγράμματα που ήδη αναπτύσσει ο ΟΕΚΚ- ΑγκαλιάΖΩ και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της περιοχής και τις δυνάμεις του παραρτήματος.

Προγραμματίζονται εκδηλώσεις που θα στοχεύουν στην ενημέρωση του κοινού για την φιλοσοφία και το έργο του Ομίλου με στόχο την διεύρυνση του δυναμικού του και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας του Ηράκλειου για τα θέματα που αφορούν τον καρκίνο και την απομυθοποίηση του.

Στις επικείμενες δράσεις προτεραιότητα έχει η εκπαίδευση των Εθελοντών/Εθελοντριών που θα στελεχώσουν τα προγράμματα που θα επιλεχθούν.

Πρόεδρος: Γεωργία Μηλάκη

Αντιπρόεδρος: Έλενα Δρακωνάκη

Γεν. Γραμματέας: Χρυσούλα Αντωνογιαννάκη

Ταμίας: Μαρίνα Καλομοιράκη

Ειδ. Γραμματέας: Κατερίνα Σερπετσιδάκη